SRC BELGELERİ

Hizmetler » SRC BELGELERİ

 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek olan tüm sürücülerin alması zorunlu olan belgedir. Bunun anlamı kısaca şudur: Kendi aracı ile yük veya yolcu taşıyan şoförler ile başkasının adına yük veya yolcu taşıyan şoförlerin alması zorunlu belgedir. Denetimlerde yük veya yolcu taşıdığınız baz alınmaz şirket adına kayıtlı veya ticari bir araç kullanıyorsanız SRC Belgesi ibraz zorunluluğunuz vardır.

 

SRC Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki türlere ayrılır;

SRC1: Uluslar arası yolcu taşımacılığı,

SRC2: Yurtiçi yolcu taşımacılığı,

SRC3: Uluslar arası eşya-kargo taşımacılığı,

SRC4: Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı,

SRC5: Tehlikeli madde taşımacılığı

 

SRC (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Alabilme Koşulları;

Src Belgesi başvuruları 2 şekilde yapılmaktadır.

Ehliyet alınış tarihleri 25.02.2003 tarihinden önce(Sınavsız) olan şöförler.

Ehliyet alınış tarihleri 25.02.2003 tarihinden sonra(Sınavlı) olan şöförler.

SRC1 ve SRC 2 alabilmek için 26 ile 63 yaş arasında olmak gerekmektedir.

SRC3 ve SRC 4 alabilmek için 19 ile 63 yaş arasında olmak gerekmektedir.

NOT: 24 yaşında olan bir şöför SRC 1 veya SRC 2 belgesinin sınavına girebilir fakat trafik denetiminden geçemez. Yolcu taşımacılığını yapmak için 26 yaşından gün almasını beklemesi gerekir. SRC 1’i alan SRC 2‘yi, SRC 3’ü alan SRC 4’ü almış olur.

 

SRC Belgesini Kimler Almalıdır?

Her türlü kamyon, kamyonet, çekici, yarı römork, tanker veya hafif yükler taşıyan şirket minübüs araçları kullanan sürücüler ile, yolcu taşımalarında kullanılan otobüs, minibüs, otomobil ile okul taşıtı sürücülerinin alması gereken belgedir.Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında taşımacılığı meslek olarak yapacak ve yukarda yazılı araçları kullanacak kişiler SRC türü mesleki yeterlilik belgesini almak zorundadırlar.

•    SRC türü mesleki yeterlilik belgesi olmayanlara kesilecek olan ceza miktarı sürücüye 200 Ytl, Araç sahibine 500 Ytl’dir.

•   SRC (Mesleki Yeterlilik Belgesi) alabilmek için Ulaştırma Bakanlığının yetkilendirdiği kurumlara başvurup yeterli eğitimden geçen ve Ulaştırma bakanlığının yaptığı sınavdan 60 tam puan ve üzeri alanlar SRC belgesi almaya hak kazanırlar.

NOT: Ulaştırma Bakanlığı sınavlarını 3’er aylık dönemlerde yapmakta olup, bir sınavda sadece bir türdeki SRC belgesi alınabilir.

 

SRC Belgesi Eğitim Başvurusu

SRC belgesine başvuru yapmak isteyen sürücüler, 4 (dört) günlük SRC eğitime katılmaları gerekmektedir. SRC eğitimine katılan sürücüler, eğitimini tamamladıktan sonra kursumuz tarafından eğitimi tamamlama belgesi verilir. Bu belge ile Ulaştırma Bakanlığının yapacak olduğu sınava girilir. Sınavda başarılı olan kursiyerlerin SRC belgeleri Bakanlık tarafından kişilerin adreslerine postalanır. SRC sınavında baraj 100 puan üzerinden 60 puandır. SRC belgesi başvurusu yapan sürücüler kimlik ve ehliyet fotokopisi ile ilk başvurularını kursumuza gelerek yaptırabilirler.

 

Müracaat İçin Gerekli Belgeler

•    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC kimlik numarası bulunacak)

•    Sürücü belgesi fotokopisi

•    Vesikalık fotoğraf (2 adet )

 

RESMİ GAZETE Sayı : 26781

 

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5728 Kabul Tarihi: 23/1/2008

MADDE 516- 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına 

birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca, karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan şoförlerin, sürücü 

mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunludur.”

MADDE 518- 4925 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

MADDE 26- Bu Kanunun;

a) 5 inci maddesine göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara beşbin Türk Lirası,

5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası,

5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara dörtyüz Türk Lirası,

5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini 

engellemesi halinde dörtbin Türk Lirası,

b) Bilette tayin edilen yeri başka bir kimseye verenler veya 6 ncı maddesine aykırı davranarak yolcu 

taşıyanlardan, her yolcu için taşıma ücretinin beş katı tutarı, taşıma senedi olmaksızın eşya taşıyanlardan bin 

Türk Lirası,

c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara üçyüz Türk Lirası, üçüncü ve dördüncü 

fıkralarına aykırı davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası, 

d) 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına bin Türk Lirası, ikinci fıkrasına aykırı 

davranan taşımacılara beşyüz Türk Lirası, altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara üçyüz Türk Lirası,

e) 10 uncu maddesine aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına üçbin Türk Lirası,

f) 11 inci maddesine aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere beşyüz Türk Lirası. Ücret tarifelerine 

uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara beş yüz Türk Lirası, bunun dışında ikinci fıkraya aykırı 

davrananlara ikiyüz Türk Lirası, Zaman tarifesine uymayanlara iki yüz Türk Lirası, zaman tarifelerini 

görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara yüz Türk Lirası,

g) 13 üncü maddesine aykırı olarak yabancı plâkalı taşıtların Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında 

taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne bin Türk Lirası,

h) 14 üncü maddesine aykırı davrananlara beş yüz Türk Lirası, i) 18 inci maddesi hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara bin Türk Lirası, 18 inci 

madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine, ödenmesi gereken 

sigorta priminin on katı tutarında,

j) 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacılara beş yüz Türk 

Lirası,

k) 32 nci maddesine aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara üç yüz Türk 

Lirası,

l) 5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere beş yüz Türk 

Lirası, şoförlere ise iki yüz Türk Lirası, İdarî para cezası verilir.”

MADDE 519- 4925 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

MADDE 27- Bu Kanunda yazılı idarî yaptırımlara mahallî mülkî amir karar vermeye yetkilidir. 26 ncı maddeye 

göre verilen idarî para cezaları, bu Kanunda ve yönetmelikte düzenlenen uyarma, geçici durdurma ve iptal gibi 

idarî yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmez.”

MADDE 520- 4925 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

Tekrar

MADDE 30- Bu Kanunda belirtilen idarî para cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde 

aynı nitelikteki fiili üç defa işlediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere. İşlediği fiillerin cezalarının toplamının on 

katı idarî para cezası verilir ve taşıt şoförünün yurt içi ve yurt dışı taşımalarda sürücü mesleki yeterlilik belgesi ile 

varsa uluslararası sürücü sertifikası bir yıl süreyle askıya alınır.

MADDE 521- 4925 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Yetki 

belgeleri, taşıt belgeleri veya taşıt kartı üzerinde tahrifat yapan yetki belgesi sahipleri hakkında Türk Ceza 

Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında in